Kemerovo Region








Article collection

Ethnography: Shor G. Diachkova 2003, ANSIPRA Bulletin No. 9
Ethnography: Teleut G. Diachkova 2003, ANSIPRA Bulletin No. 9
Development of traditional nature use in Gornaya Shorya
A. Arbachakov, from "Mir Korennykh Narodov – Zhivaya Arktika" No. 15, 2004

The cross on the sacred Shor mountain
T. Tudegesheva, translated from "Mir Korennykh Narodov – Zhivaya Arktika" No. 14, 2004
Roundtable in Kemerovo
N.M. Pechenina, Autumn 2001