Altay Republic
Article collection

Ethnography: Shor G. Diachkova 2003, ANSIPRA Bulletin No. 9
Ethnography: Teleut G. Diachkova 2003, ANSIPRA Bulletin No. 9
The impact of cedar felling on the life of Tubalars
Tair Aleksandrovich Bodroshev
translated from "Mir Korennykh Narodov – Zhivaya Arktika" No. 9-10, 2002